Lid Raad van Toezicht, profiel Huisvesting & Financiën

Bron: Public Spirit

Functieomschrijving

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht. Iemand die expertise en inzicht heeft in huisvestingsvraagstukken en financiën en ervaring meebrengt van onderwijs en zorg. 

Functie-eisen

In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 • borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
 • controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en de onderwijsfunctie;
 • vragen om verantwoording door het CvB;
 • toezien op correcte aanwending van de middelen;
 • bevorderen dat het CvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

 

ALGEMEEN KWALITEITSPROFIEL VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

 

SPECIFIEKE PROFIELKENMERKEN VOOR DE INDIVIDUELE LEDEN
Voor leden van de Raad van Toezicht wordt een aantal minimale c.q. zeer gewenste kwaliteiten of competenties gevraagd. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende worden genoemd:

 • een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid (reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor);
 • hedendaagse governance-opvattingen en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • voldoende beschikbaar.

Bedrijfsprofiel

De Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is een scholengroep die bestaat uit zes locaties voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De stichting verzorgt met ruim 270 medewerkers onderwijs aan ongeveer 1050 leerlingen. Deze leerlingen komen op een speciale lesplaats beter tot ontwikkeling dan binnen het regulier onderwijs, omdat er sprake is van een specifieke ondersteuningsvraag in het autismespectrum. Op enkele locaties wordt een antwoord gegeven op ondersteuningsvragen die hun oorzaak vinden in angst of onzekerheid, waardoor leerlingen niet in staat zijn adequaat te reageren binnen een (reguliere) onderwijssituatie. Tevens wordt op één locatie onderwijs verzorgd aan leerlingen die in behandeling zijn bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium-LUMC. De leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar en ontvangen onderwijs op zes locaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoetermeer. 

De stichting werkt met het Raad van Toezicht/College van Bestuur-model. Het College van Bestuur is tweehoofdig en kent een collegiale opzet. Elke schoollocatie staat onder leiding van een locatiedirecteur.

De besturingsfilosofie is leidend voor de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd. Vertrouwen en rolvastheid zijn belangrijke ingrediënten voor de wijze van aansturing, evenals de integrale verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. LKO geeft haar locaties ruimte, maar regelt of faciliteert wat centraal kan, op centraal niveau.

Er is gekozen voor een eenvoudige, platte organisatiestructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo zijn belegd dat de locaties hun belangrijke maatschappelijke opdracht goed kunnen uitoefenen.

De missie en de kernwaarden van de LKO zijn als volgt geformuleerd:

De medewerkers binnen Leo Kanner Onderwijsgroep zijn gedreven door de belangen van leerlingen die speciale onderwijsondersteuning nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Als stichting voor bijzonder speciaal onderwijs hebben wij de maatschappelijke taak, verantwoordelijkheid en opdracht om speciaal onderwijs vorm te geven voor leerlingen die speciale, persoonlijke onderwijsbehoeften hebben. We weten ons daarbij gemotiveerd door de beschrijving van de universele rechten van ieder kind zoals die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De leidende kernwaarden van de organisatie zijn: eigen(wijs)heid, solidariteit en ontwikkeling. Meer informatie is beschikbaar op: www.leokanner.nl

 

PROFIEL HUISVESTING EN FINANCIËN

De Raad van Toezicht zoekt expliciet versterking op dit gebied vanwege de huisvestingsvraagstukken die momenteel spelen binnen de organisatie. De mogelijkheid bestaat dat voor twee locaties een nieuwbouwproces gestart zal worden waarbij LKO als bouwheer zal optreden. Dit proces zal veel afstemming vragen met de betrokken gemeenten, waarbij van het nieuwe lid een adviserende en klankbordrol wordt verwacht. Het nieuwe lid zal deelnemen aan de Audit-commissie Financiën & Huisvesting en treft een financieel solide en gezonde organisatie aan.
 

RECENTE ONTWIKKELINGEN

De LKO heeft in de regio al jarenlang een goede reputatie. Alle locaties zijn positief beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs en hebben een basisarrangement  gekregen. De organisatie van Passend Onderwijs heeft veel consequenties voor de LKO. De stichting neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden in zowel primair als voortgezet onderwijs, wat leidt tot veel ‘bestuurlijke drukte’. De LKO is in leerlingaantallen de afgelopen jaren gegroeid en stuurt op stabilisatie of gematigde groei in de komende jaren, met name in de vorm van innovatieve onderwijsoplossingen voor maatwerkvraagstukken.

Recent is een nieuw strategisch beleid bepaald voor de komende jaren en is een bestuursagenda vastgesteld, waarin vergezichten voor 2025 zijn geformuleerd. Leidraad daarin is innovatie en samenwerking: tussen de eigen locaties, met andere onderwijsorganisaties, met zorgaanbieders, met de arbeidsmarkt en met verantwoordelijke overheden, gericht op een dekkend netwerk voor alle kinderen en jongeren. Waar dat nodig is om voor ieder kind/jongere een passend onderwijsaanbod te hebben is de LKO bereid met vernieuwende concepten zelf stappen te ondernemen. Het strategisch beleidsplan is op te vragen bij PublicSpirit.

CONTACT

Adres

Leo Kanner Onderwijsgroep

Databankweg 26
3821AL Amersfoort

Contactgegevens

drs. Jeanette Breekveldt MBA

Tel.: (033) 445 90 50

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bron: https://www.publicspirit.nl/lid-raad-van-toezicht-leiderdorp/

 

Tags.

Contact.

Als u hier uw vacature wilt plaatsen kunt u contact met ons opnemen. Verder zijn er naast het vacature aanbod op deze pagina nog meer mogelijkheden voor kandidaten, neem hiervoor contact met ons op.